agobot.ki worm - w32/agobot-ki
Scan Spyware on Twitter
Tuesday, April 25, 2017